بکندباز

چطور قسمتی از یک فایل صوتی را با پایتون کات کنیم؟

برای کات کردن (بریدن) قسمتی از یک فایل صوتی در پایتون می‌توانید از کتابخانه pydub استفاده کنید. این کتابخانه به شما امکاناتی برای پردازش فایل‌های صوتی در پایتون می‌دهد.

ابتدا باید کتابخانه pydub را نصب کنید. با استفاده از دستور زیر می‌توانید آن را نصب کنید:

pip install pydub

سپس می‌توانید با استفاده از کلاس AudioSegment از این کتابخانه، فایل صوتی را بارگیری کرده و با استفاده از متد slice() بخشی از آن را کات کنید. برای نمونه، کد زیر یک فایل صوتی با فرمت mp3 را بارگیری کرده و سپس قسمتی از آن را بریده و در فایل جدیدی ذخیره می‌کند:

from pydub import AudioSegment

# بارگیری فایل صوتی
sound = AudioSegment.from_file("path/to/audio.mp3")

# بریدن قسمتی از فایل صوتی
start_time = 10000  # زمان شروع بریدن به میلی‌ثانیه
end_time = 20000  # زمان پایان بریدن به میلی‌ثانیه
cut_sound = sound[start_time:end_time]

# ذخیره فایل صوتی کات شده
cut_sound.export("path/to/cut_audio.mp3", format="mp3")

در این کد، فایل صوتی با نام audio.mp3 از مسیر path/to/ بارگیری شده و سپس قسمتی از آن از زمان ۱۰ ثانیه تا ۲۰ ثانیه بریده شده است. در نهایت، فایل صوتی کات شده با نام cut_audio.mp3 در مسیر path/to/ ذخیره شده است. شما می‌توانید مقدار زمان شروع و پایان را برای بریدن قسمت‌های مختلف از فایل صوتی، تغییر دهید.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*