بکندباز

مرتب سازی لیست در زبان های مختلف برنامه نویسی

مرتب سازی لیست در زبان‌های برنامه‌نویسی به صورت گسترده‌ای پشتیبانی می‌شود. برای مثال، در زبان‌های مانند C، C++، Python و Java، مرتب سازی از ابزارهای مهمی برای برنامه‌نویسان است.

در زبان C، می‌توان از تابع qsort()‎ استفاده کرد. این تابع اجازه مرتب سازی یک آرایه را با استفاده از الگوریتم quicksort می‌دهد. برای استفاده از این تابع، باید آرایه‌ی مورد نظر، تعداد عناصر آن و اندازه یک عنصر در آرایه به عنوان پارامترهای ورودی به تابع داده شوند.

در زبان C++، می‌توان از تابع sort()‎ استفاده کرد. این تابع نیز با استفاده از الگوریتم quicksort، می‌تواند یک آرایه یا یک بردار را مرتب کند. برای استفاده از این تابع، باید آرایه یا بردار مورد نظر را به عنوان پارامتر ورودی به تابع داده شوند.

در زبان Python، می‌توان از تابع sorted()‎ استفاده کرد. این تابع می‌تواند یک لیست را مرتب کند. همچنین، در صورت نیاز به مرتب سازی لیست در محل، می‌توان از تابع sort()‎ استفاده کرد.

در زبان Java، می‌توان از تابع Arrays.sort()‎ استفاده کرد. این تابع می‌تواند یک آرایه را مرتب کند. برای استفاده از این تابع، باید آرایه مورد نظر را به عنوان پارامتر ورودی به تابع داده شود.

در کل، مرتب سازی لیست در زبان‌های مختلف برنامه‌نویسی بسیار شبیه به هم هستند. اغلب از الگوریتم‌هایی مانند quicksort و mergesort برای مرتب سازی استفاده می‌شود

مرتب سازی لیست در زبان پایتون:

# مرتب سازی لیست در پایتون
my_list = [3, 5, 1, 8, 2, 7, 4, 6]
sorted_list = sorted(my_list)
print(sorted_list)

مرتب سازی لیست در زبان جاوا:

// مرتب سازی لیست در جاوا
import java.util.Arrays;

public class SortArray {
  public static void main(String[] args) {
   int[] myArray = {3, 5, 1, 8, 2, 7, 4, 6};
   Arrays.sort(myArray);
   System.out.println(Arrays.toString(myArray));
  }
}

مرتب سازی لیست در زبان C:

// مرتب سازی لیست در C
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int compare(const void *a, const void *b) {
  return (*(int*)a - *(int*)b);
}

int main()‎ {
  int my_array[] = {3, 5, 1, 8, 2, 7, 4, 6};
  int n = sizeof(my_array)/sizeof(my_array[0]);
  qsort(my_array, n, sizeof(int), compare);
  for(int i=0; i<n; i++)
   printf("%d ", my_array[i]);
  return 0;
}

مرتب سازی لیست در زبان C++:

// مرتب سازی لیست در C++
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main()‎ {
  int my_array[] = {3, 5, 1, 8, 2, 7, 4, 6};
  int n = sizeof(my_array)/sizeof(my_array[0]);
  sort(my_array, my_array+n);
  for(int i=0; i<n; i++)
   cout << my_array[i] << " ";
  return 0;
}

مرتب سازی لیست در زبان C#:

// مرتب سازی لیست در C#
using System;

class Program {
  static void Main()‎ {
    int[] my_array = {3, 5, 1, 8, 2, 7, 4, 6};
    Array.Sort(my_array);
    foreach (int value in my_array) {
      Console.Write(value + " ");
    }
  }
}

مرتب سازی لیست در زبان PHP:

// مرتب سازی لیست در PHP
$my_array = array(3, 5, 1, 8, 2, 7, 4, 6);
sort($my_array);
foreach ($my_array as $value) {
  echo $value . " ";
}

مرتب سازی لیست در زبان GO:

// مرتب سازی لیست در GO
package main
import "fmt"
import "sort"
func main()‎ {
  myArray := []int{3, 5, 1, 8, 2, 7, 4, 6}
  sort.Ints(myArray)
  for _, value := range myArray {
    fmt.Print(value, " ")
  }
}
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*