بکندباز

تفاوت sort و sorted در پایتون

تفاوت بین sort و sorted در پایتون در روشی است که آنها لیست را مرتب می‌کنند.

  • sort: این روش به صورت مستقیم روی لیست اعمال می‌شود و لیست را به صورت مستقیم تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر، sort تغییری در محتوای لیست ایجاد می‌کند و لیست اصلی را مرتب می‌کند. نتیجه‌ی sort را نمی‌توان به عنوان خروجی جداگانه‌ای استفاده کرد.
  • sorted: این روش یک نسخه مرتب‌شده از لیست را برمی‌گرداند، بدون تغییر در لیست اصلی. به عبارت دیگر، sorted یک لیست جدید را با مقادیر مرتب شده از لیست اصلی ایجاد می‌کند. نتیجه‌ی sorted را می‌توان به عنوان خروجی جداگانه‌ای استفاده کرد.

برای مثال:

numbers = [3, 1, 4, 2, 5]

# استفاده از sort
numbers.sort()
print(numbers)  # خروجی: [1, 2, 3, 4, 5]

# استفاده از sorted
sorted_numbers = sorted(numbers)
print(sorted_numbers)  # خروجی: [1, 2, 3, 4, 5]
print(numbers)  # خروجی: [3, 1, 4, 2, 5]

در این مثال، با استفاده از sort، لیست numbers به صورت مستقیم مرتب می‌شود و تغییری در محتوای لیست ایجاد می‌کند. اما با استفاده از sorted، یک لیست جدید به نام sorted_numbers ایجاد می‌شود که مقادیر مرتب شده از لیست numbers را دارد و لیست اصلی تغییر نمی‌کند.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*