بکندباز

تفاوت = و == در پایتون

در پایتون، عملگر = برای انتساب مقدار به یک متغیر استفاده می‌شود، به معنی اینکه مقدار سمت راست به متغیر سمت چپ انتساب می‌شود. به عبارت دیگر، این عملگر برای تغییر مقدار یک متغیر به کار می‌رود.

اما عملگر == برای مقایسه دو مقدار در پایتون استفاده می‌شود. این عملگر برابری دو مقدار را بررسی می‌کند و در صورتی که دو مقدار برابر باشند، مقدار True بازگردانده می‌شود و در غیر این صورت مقدار False بازگردانده می‌شود.

به عنوان مثال، در کد زیر، در خط اول مقدار دو متغیر x و y برابر با 5 قرار داده می‌شود و سپس در خط دوم با استفاده از عملگر ==، بررسی می‌شود که آیا مقدار متغیر x برابر با مقدار متغیر y است یا خیر:

x = 5
y = 5

if x == y:
    print("x and y are equal")

در این مثال، عملگر = برای انتساب مقدار به دو متغیر x و y استفاده شده است. سپس در خط سوم با استفاده از عملگر ==، بررسی می‌شود که آیا مقدار دو متغیر x و y برابر است یا خیر. این عملگر برای مقایسه دو مقدار استفاده می‌شود و در اینجا به دلیل اینکه مقدار دو متغیر x و y برابر است، بلوک داخل if اجرا شده و پیام “x and y are equal” چاپ می‌شود.

برچسب‌ها:
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*