بکندباز

تفاوت ++x$ و x$++ در php

عملگر ++ یک عملگر افزایشی است که مقدار متغیر را به اندازه یک رقم افزایش می دهد. هر دو دستور ++x$ و x$++ ، مقدار متغیر x را یک عدد افزایش می دهند با این تفاوت که دستور x$++ ابتدا مقدار x را افزایش می دهد و سپس مقدار جدید را به خروجی ارسال می کند ولی دستور ++x$ ابتدا مقدار x را به خروجی ارسال می کند و سپس آن را افزایش می دهد. برای مثال:

$x = 4;
echo $x++;
خروجی = 4

در پایان اجرای این کد، با اینکه مقدار x$ برابر با 5 شده است اما عدد 4 در خروجی چاپ می شود.

و در این مثال:

$x = 4;
echo ++$x;
خروجی = 5

در اینجا، در پایان اجرای کد، مقدار x$ برابر با 5 است و همچنین عدد 5 در خروجی چاپ شده است.

تفاوت دیگر این دو دستور در سرعت اجرای آنهاست. سرعت اجرای دستور x$++ تقریباً 10 درصد بیشتر از ++x$ است. پس بهتر است برای اجرای سریعتر برنامه ها، مخصوصاً در حلقه ها، به جای ++x$ از x$++ استفاده کنیم.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*