بکندباز

دسترسی به متغیر های محیطی در پایتون

متغیر محیطی متغیری است که توسط سیستم عامل ایجاد می شود. متغیرهای محیطی به شکل جفت کلید-مقدار ایجاد می شوند. برای دسترسی به متغیر محیطی در پایتون می‌توانیم از ماژول os استفاده کنیم که خاصیتی به نام environ ارائه می‌کند که شامل متغیرهای محیطی در جفت‌های کلید-مقدار است. راه های مختلف دسترسی به متغیرهای محیطی در زیر آمده است:

دسترسی به همه متغیر های محیطی با استفاده از os.environ

در اینجا، ما به تمام متغیرهای محیطی موجود در محیط دسترسی داریم.

# import os module
import os
 
# display all environment variable
print(os.environ)

خروجی:

به مقادیر متغیر محیط در پایتون دسترسی پیدا کنید

دسترسی به یک متغیر های محیطی با استفاده از os.environ

در اینجا، ما در حال استخراج تک متغیر محیطی COMPUTERNAME از لیست بالا هستیم. اگر سعی کنیم به یک متغیر محیطی که در دسترس نیست دسترسی پیدا کنیم، خطای KeyError دریافت خواهیم کرد.

# import os module
import os
 
# access environment variable
print(os.environ['COMPUTERNAME'])

خروجی:

DESKTOP-M2ASD91

دریافت مقدار متغیر محیطی را با استفاده از os.environ

در این بخش، می خواهیم کلید متغیر محیطی مسیر USERPROFILE از لیست متغیر های محیطی استخراج کنیم. در صورتی که کلید داده شده پیدا نشود، None را برمی گرداند .

# import os module
import os
 
# access environment variable using the key
print(os.environ.get('USERPROFILE'))

خروجی:

C:\Users\suraj

قرار دادن یک مقدار پیش فرض برای مواردی که کلید وجود ندارد

# import os module
import os
 
# return default value if no 
# key/environment variable if found
print(os.environ.get('DATABASE_NAME', 'example.database.net'))

خروجی:

example.database.net/
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*