بکندباز

چطور آخرین عضو یک آرایه را در php به دست آوریم؟

برای اینکار چندین روش وجود دارد که سه روش مرسوم تر آن را در اینجا با هم بررسی می کنیم:

  1. اول طول آرایه یا تعداد اعضای آرایه را با تابع تابع count یا sizeof به دست می آوریم.
$colors = array('red', 'blue', 'green', 'black'); 
$count = count($colors); // = 4

ایندکس $count - 1 آرایه، آخرین عضو آرایه است:

$last = $colors[$count - 1];

2. روش دوم استفاده از تابع end()‎ است که خیلی مستقیم و راحت، آخرین عضو آرایه را در خروجی برمیگرداند:

$colors = array('red', 'blue', 'green', 'black'); 
$last = end($colors);

3. روش سوم استفاده از تابع array_pop()‎ است. این تابع نیز مانند تابع end()‎ آخرین عضو را برمیگرداند با این تفاوت که آن عضو را از آرایه حذف می کند.

$colors = array('red', 'blue', 'green', 'black'); 
$last = array_pop($colors); 
print($colors); 
//array('red', 'blue', 'green')
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*