cstdlib

تابع ‎getenv()‎‎ در ‎C++‎

رشته C حاوی مقدار متغیر محیطی که نامش به عنوان آرگومان مشخص شده است را بازیابی می کند. اگر متغیر درخواست شده بخشی از لیست محیط نباشد، تابع یک اشاره گر null را برمی گرداند.اشاره گر بازگردانده شده به یک […]

تابع ‎mblen()‎‎ در ‎C++‎

اندازه کاراکتر چند بایتی که توسط pmb اشاره می شود را بر می گرداند و حداکثر بایت های max را بررسی می کند. mblen، حالت shift داخلی خود را دارد که در صورت لزوم فقط با فراخوانی این تابع تغییر […]