بکندباز

رسم قلب در پایتون

برای رسم یک قلب در پایتون، می‌توانید از کتابخانه‌های گرافیکی مانند turtle یا matplotlib استفاده کنید. در ادامه، روشی برای رسم یک قلب با استفاده از کتابخانه turtle را بررسی می‌کنیم:

import turtle

# تنظیمات اولیه
turtle.speed(1)  # سرعت حرکت قلم
turtle.bgcolor("black")  # رنگ پس‌زمینه
turtle.color("red")  # رنگ قلم

# رسم نصف بالایی قلب
turtle.begin_fill()
turtle.left(140)
turtle.forward(180)
turtle.circle(-90, 200)
turtle.left(120)
turtle.circle(-90, 200)
turtle.forward(180)
turtle.end_fill()

# رسم نصف پایینی قلب
turtle.left(140)
turtle.circle(200, -200)
turtle.left(120)
turtle.circle(200, -200)
turtle.hideturtle()

# نمایش نتیجه
turtle.done()

این کد، یک پنجره گرافیکی باز می‌کند و یک قلب قرمز را در آن رسم می‌کند. می‌توانید تنظیمات رنگ، سرعت و پس‌زمینه را تغییر داده و قلب را به دلخواه خود تنظیم کنید.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*