بکندباز

چگونه یک آرایه در numpy ایجاد کنیم؟

در زبان برنامه‌نویسی Python، کتابخانه NumPy به شما این امکان را می‌دهد تا با آرایه‌های چندبعدی کار کنید. اینجا چند روش رایج برای ایجاد آرایه‌ها با استفاده از NumPy آورده شده است:

1. ایجاد آرایه از یک لیست:

import numpy as np

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
arr_from_list = np.array(my_list)

print(arr_from_list)

2. ایجاد آرایه خالی:

import numpy as np

empty_arr = np.empty((3, 3))  # یک آرایه 3x3 خالی
print(empty_arr)

3. ایجاد آرایه پر از اعداد صحیح در یک بازه:

import numpy as np

arr_range = np.arange(0, 10, 2)  # اعداد زوج از 0 تا 10
print(arr_range)

4. ایجاد آرایه پر از اعداد با تعداد مشخص:

import numpy as np

zeros_arr = np.zeros(5)  # یک آرایه با 5 صفر
ones_arr = np.ones((2, 3))  # یک آرایه 2x3 با اعداد یک
print(zeros_arr)
print(ones_arr)

5. ایجاد آرایه با مقادیر تصادفی:

import numpy as np

random_arr = np.random.rand(2, 2)  # یک آرایه 2x2 با مقادیر تصادفی از توزیع یکنواخت
print(random_arr)

6. ایجاد آرایه از اعداد تصادفی با توزیع نرمال:

import numpy as np

normal_arr = np.random.normal(0, 1, (3, 3))  # یک آرایه 3x3 با مقادیر تصادفی از توزیع نرمال با میانگین 0 و انحراف معیار 1
print(normal_arr)

7. ایجاد آرایه با ابعاد مختلف:

import numpy as np

multi_dim_arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])  # یک آرایه 2 بعدی
print(multi_dim_arr)

این تکنیک‌ها تنها چند نمونه از روش‌های مختلف ایجاد آرایه با NumPy هستند. NumPy امکانات بسیار زیادی برای کار با آرایه‌ها فراهم کرده و می‌توانید با مطالعه مستندات آن، با امکانات بیشتری آشنا شوید.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*