بکندباز

چگونه در PHP خط جدید ایجاد کنیم؟

برای ایجاد یک خط جدید، PHP تابع nl2br() را ارائه می دهد. این یک تابع داخلی PHP است که برای درج خط جدید HTML قبل از تمام خطوط جدید موجود در رشته استفاده می شود. اگرچه، همچنین می‌توانیم از کاراکتر های \n یا \r\n در داخل کد PHP برای ایجاد خط جدید استفاده کنیم، اما این خطوط جدید در مرورگر قابل مشاهده نخواهد بود. بنابراین، استفاده از nl2br() در اینجا مفید است.

تابع nl2br() حاوی این کاراکترهای خط جدید \n یا \r\n است که به طور ترکیبی خط جدید را ایجاد می کنند. به غیر از تابع nl2br()، یک تگ HTML به نام  </br> برای بردن رشته به خط جدید استفاده می شود. تگ </br> باید در دابل کوتیشن محصور شود، به عنوان مثال، “</br>”.

برای ایجاد خط جدید در PHP، بیایید تعدادی مثال با هم ببینیم.

مثال 1

ایجاد خط جدید با کمک تابع nl2br()

<?php 
  echo nl2br("New line will start from here\n in this string\r\n on the browser window"); 
?> 

خروجی

در این مثال، می‌توانیم ببینیم که تابع nl2br() از کاراکترهای “\n” و “\r\n” در رشته برای خط جدید استفاده کرده است. نتیجه برنامه زیر را در خروجی زیر مشاهده می کنیم.

New line will start from here
in this string
on the browser window

مثال 2

<?php 
  echo "One line after\n another line"; 
  echo " One line after\r\n another line"; 
?> 

خروجی

در مثال بالا می بینیم که بعد از کاراکتر “\n” یا “\r\n” رشته از خط جدید شروع نشده است. “\n” و “\r\n” به تنهایی برای ایجاد یک خط جدید در رشته کافی نیستند، زیرا کل رشته در یک خط نمایش داده شده است.

One line after another line One line after another line

نکته: کاراکتر “/n” در لینوکس برای نوشتن خط جدید استفاده می شود در حالی که در ویندوز از “\r\n” استفاده می شود.

مثال 3

<?php 
  echo "One line after\n another line"; 
  echo "</br>"; 
  echo "One line after\r\n another line"; 
?> 

خروجی

در اینجا، خطوط را با استفاده از تگ  ” </br> ” در html ایجاد می کنیم.

One line after another line
One line after another line
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*