بکندباز

چگونه عناصر را از یک آرایه numpy حذف کنیم؟

برای حذف عناصر از یک آرایه numpy، می‌توانید از تابع numpy.delete()‎ استفاده کنید. این تابع یک آرایه جدید با حذف عناصر مشخص شده از آرایه قبلی ایجاد می‌کند. می‌توانید این تابع را با سه آرگومان صدا بزنید: آرایه قبلی، شاخص یا شاخص‌های عنصر یا عناصری که می‌خواهید حذف شوند و محور حذف را مشخص کنید.

برای مثال، فرض کنید می‌خواهید عنصر اول یا ۱۲۳ از آرایه my_array حذف شود:

import numpy as np

my_array = np.array([123, 456, 789])
my_new_array = np.delete(my_array, 0)
print(my_new_array)  # [456 789]

همچنین می‌توانید چند شاخص را به‌طور همزمان برای حذف بیشتر از یک عنصر مشخص کنید:

import numpy as np

my_array = np.array([123, 456, 789, 321, 654, 987])
indices_to_remove = [0, 3, 4]

my_new_array = np.delete(my_array, indices_to_remove)
print(my_new_array)  # [456 789 987]

توجه کنید که هربار اجرای تابع delete()‎، یک آرایه جدید ایجاد می‌شود و آرایه اصلی تغییر نمی‌کند. بنابراین برای تغییر آرایه اصلی، باید مقدار برگردانده شده توسط delete()‎ را به آرایه اصلی اختصاص دهید.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*