بکندباز

چگونه یک آرایه numpy را مرتب کنیم؟

برای مرتب کردن یک آرایه numpy، می‌توانید از تابع numpy.sort()‎ استفاده کنید. این تابع به صورت پیش‌فرض، آرایه را به صورت نزولی مرتب می‌کند. اگر می‌خواهید آرایه را به صورت صعودی مرتب کنید، می‌توانید از پارامتر optional به نام kind استفاده کنید. برای صعودی کردن، مقدار kind='quicksort' را به عنوان پارامتر وارد کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید آرایه my_array را به صورت نزولی مرتب کنید:

import numpy as np

my_array = np.array([3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5])
sorted_array = np.sort(my_array)[::-1]  # به صورت نزولی مرتب می‌کند

print(sorted_array)  # [9 6 5 5 5 4 3 3 2 1 1]

در اینجا، [::-1] برای برعکس کردن لیست استفاده شده است تا آرایه به صورت نزولی مرتب شود.

برای مرتب کردن آرایه به صورت صعودی، می‌توانید به صورت زیر عمل کنید:

import numpy as np

my_array = np.array([3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5])
sorted_array = np.sort(my_array, kind='quicksort')

print(sorted_array)  # [1 1 2 3 3 4 5 5 5 6 9]

در این مثال، آرایه به صورت صعودی مرتب شده است. توجه کنید که تابع sort()‎ یک آرایه جدید ایجاد می‌کند و آرایه اصلی تغییر نمی‌کند.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*