بکندباز

متد concat()‎ در جاوا

در این آموزش با استفاده از مثال هایی با متد concat()‎ آشنا می شویم.

متد concat()‎ دو رشته را به هم متصل می کند.

مثال

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Java";
  String str2 = "Programming";

  // concatenate str1 and str2
  System.out.println(str1.concat(str2));

 }
}

// Output: JavaProgramming

سینتکس concat()‎

سینتکس متد concat()‎ به صورت زیر است:

string.concat(String str)

در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست.


پارامترهای concat()‎.

متد concat()‎ یک پارامتر واحد می گیرد.

 • str – رشته ای که باید متصل شود

مقدار بازگشتی متد concat()‎

 • رشته ای را برمی گرداند که الحاق stringو str(رشته آرگومان) است.

مثال: متد concat()‎

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn ";
  String str2 = "Java";

  // concatenate str1 and str2
  System.out.println(str1.concat(str2)); // "Learn Java"


  // concatenate str2 and str11
  System.out.println(str2.concat(str1)); // "JavaLearn "

 }
}

استفاده از عملگر  + برای اتصال دو رشته

در جاوا همچنین می توانید از عملگر + برای به هم پیوستن دو رشته استفاده کنید. مثلا،

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn ";
  String str2 = "Java";

  // concatenate str1 and str2
  System.out.println(str1 + str2); // "Learn Java"


  // concatenate str2 and str11
  System.out.println(str2 + str1); // "JavaLearn "

 }
}

تفاوت concat()‎ با عملگر + برای اتصال دو رشته

concat()‎ عملگر +
فرض کنید، str1 برابر با null و str2 برابر با "Java" است. در این صورت str1.concat(str2)، خطای NullPointerException را ایجاد می کند. فرض کنید، str1 برابر با null و str2 برابر با "Java" است. در این صورت،، “str1 + str2 برابر با null می شود.
شما فقط می توانید یک رشته را به متد concat()‎ ارسال کنید. اگر یکی از عملوندها یک رشته و دیگری یک مقدار غیر رشته ای باشد. مقدار غیر رشته ای به صورت داخلی قبل از الحاق به رشته تبدیل می شود. به عنوان مثال، "Java" + 5 برابر می شود با "Java5".
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*