بکندباز

متد contains()‎ در جاوا

در این آموزش با استفاده از مثال هایی با متد contains() آشنا می شویم.

متد contains() بررسی می کند که آیا کلمه یا متن مشخص شده، در رشته ی ما وجود دارد یا خیر.

مثال

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Java String contains()";

  // check if str1 contains "Java"
  boolean result = str1.contains("Java");

  System.out.println(result);
 }
}

// Output: true

سینتکس متد contains()

سینتکس متد contains()به صورت زیر است:

string.contains(CharSequence ch)

در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست.


پارامترهای متد contains()

متد contains() یک پارامتر واحد می گیرد.

 • ch (charSequence) – دنباله ای از کاراکتر ها (رشته)

نکته:  charSequenceدنباله ای از کاراکترهاست مانند:StringBuffer، String و CharBuffer  و غیره است .


مقدار بازگشتی متد contains()

 • اگر رشته حاوی کلمه مشخص شده باشد ، true را برمی گرداند
 • اگر رشته حاوی کلمه مشخص شده نباشد، false را برمی گرداند

مثال 1: متد contains()

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  Boolean result;

  // check if str1 contains "Java"
  result = str1.contains("Java");
  System.out.println(result); // true

  // check if str1 contains "Python"
  result = str1.contains("Python");
  System.out.println(result); // false

  // check if str1 contains ""
  result = str1.contains("");

  System.out.println(result); // true
 }
}

در اینجا، str.contains("")  مقدار true را برمیگرداند به این دلیل که رشته خالی زیرمجموعه هر رشته دیگری است.


مثال 2: استفاده از متد contain() با if…else

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "Java";
  String str3 = "java";
  Boolean result;
  
  // true because "Learn Java" contains "Java"
  if (str1.contains(str2)) {

   System.out.println(str1 + " contains " + str2);
  }
  else {
   System.out.println(str1 + " doesn't contains " + str2);
  }
  
  // contains() is case-sensitive
  // false because "Learn Java" doesn't contains "java"
  if (str1.contains(str3)) {

   System.out.println(str1 + " contains " + str3);
  }
  else {
   System.out.println(str1 + " doesn't contain " + str3);
  }
 }
}

خروجی

Learn Java contains Java
Learn Java doesn't contain java
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*