بکندباز

متد contentEquals()‎ در جاوا

متد contentEquals()‎ بررسی می کند که آیا محتوای String با charSequence یا StringBuffer مشخص شده برابر است یا خیر.

سینتکس متد contentEquals()‎ به صورت زیر است:

string.contentEquals(StringBuffer sb)
string.contentEquals(charSequence cs)

در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست.


پارامترهای contentEquals()‎.

متد contentEquals()‎ یک پارامتر واحد می گیرد.

 •  StringBufferیاcharSequence

نکته: شما می توانید هر کلاسی را که از کلاس charSequenceا implement می کند را به متد contentEquals()‎ ارسال کنید. به عنوان مثال: String، StringBuffer، CharBuffer و …


مقدار بازگشتی متد contentEquals()‎

 • اگر رشته دارای دنباله ای از کاراکترهای مشابه با پارامتر ورودی باشد، true برمی گردد. اگر نه، false برمی گردد .

مثال: متد contentEquals()‎

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str = "Java";

  String str1 = "Java";
  StringBuffer sb1 = new StringBuffer("Java");
  CharSequence cs1 = "Java";

  String str2 = "JavA";
  StringBuffer sb2 = new StringBuffer("JavA");
  CharSequence cs2 = "JavA";

  System.out.println(str.contentEquals(str1)); // true
  System.out.println(str.contentEquals(sb1)); // true
  System.out.println(str.contentEquals(cs1)); // true

  System.out.println(str.contentEquals(str2)); // false
  System.out.println(str.contentEquals(sb2)); // false
  System.out.println(str.contentEquals(cs2)); // false
 }
}

متد  equals()‎در مقابل contentEquals()‎

متد  equals()‎نه تنها محتوا را با هم مقایسه می کند، بلکه بررسی می کند که شیء دیگر نیز حتماً از نوع String باشد . اما، contentEquals()‎فقط محتوا را مقایسه می کند. مثلاً،

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Java";
  StringBuffer sb1 = new StringBuffer("Java");

  System.out.println(str1.equals(sb1)); // false
  System.out.println(str1.contentEquals(sb1)); // true
 }
}

در اینجا، هر دو str1 و sb1 محتوای یکسانی دارند اما نمونه ای از اشیاء مختلف هستند. از این رو، str1.equals(sb1) مقدار false را برمی‌گرداند و str1.contentEquals(sb1) مقدار true را برمی‌گرداند .

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*