بکندباز

متد equalsIgnoreCase()‎ در جاوا

متد equalsIgnoreCase()‎ دو رشته را با هم مقایسه می کند و به کوچکی و بزرگی حروف حساس نیست. اگر رشته ها برابر باشند، متد equalsIgnoreCase()‎ مقدار true را برمی گرداند. اگر نه، false برمی گردد.

سینتکس متد equalsIgnoreCase()‎به صورت زیر است:

string.equalsIgnoreCase(String str)

در اینجا، string یک شی از Stringکلاس است.


پارامترهای متد equalsIgnoreCase()‎

متد equalsIgnoreCase()‎یک پارامتر واحد می گیرد.

 • str – رشته ای که باید مقایسه شود

مقدار بازگشتی متد equalsIgnoreCase()‎

 • اگر رشته ها برابر باشند، مقدار true را برمی گرداند (به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیست)
 • اگر رشته ها برابر نباشند false را برمی گرداند
 • اگر str برابر با null باشد false را برمی گرداند

مثال 1: متد equalsIgnoreCase()‎

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String str1 = "Learn Java";
    String str2 = "learn java";
    String str3 = "Learn Kolin";
    Boolean result;

    // comparing str1 with str2
    result = str1.equalsIgnoreCase(str2);
    System.out.println(result); // true

    // comparing str1 with str3
    result = str1.equalsIgnoreCase(str3);
    System.out.println(result); // false

    // comparing str3 with str1
    result = str3.equalsIgnoreCase(str1);
    System.out.println(result); // false
  }
}

در اینجا،

 • str1 و str2 اگر تفاوت حروف بزرگ و کوچک را در نظر نگیریم برابر هستند. از این رو، str1.equalsIgnoreCase(str2) مقدار true را برمیگرداند.
 • str1 و str3 برابر نیستند از این رو، str1.equalsIgnoreCase(str3)و str3.equalsIgnoreCase(str1) مقدار false را برمیگرداند.

مثال 2: بررسی اینکه آیا دو رشته برابر هستند یا خیر

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String str1 = "LEARN JAVA";
    String str2 = "Learn Java";
    
    // if str1 and str2 are equal (ignoring case differences),
    // the result is true
    if (str1.equalsIgnoreCase(str2)) {
      System.out.println("str1 and str2 are equal");
    }
    else {
      System.out.println("str1 and str2 are not equal");
    }
  }
}

خروجی

str1 and str2 are equal

اگر نیاز به مقایسه دو رشته با در نظر گرفتن حروف بزرگ و کوچک دارید، از یکی از این دو استفاده کنید:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*