بکندباز

متد hashCode()‎ در جاوا

متد hashCode()‎ یک کد هش برای رشته ساخته و برمی گرداند.

کد هش یک عدد (آدرس حافظه شیء) است که از سمت هر شیء تولید می شود، (نه فقط رشته ها). این عدد برای ذخیره یا بازیابی سریع اشیاء در یک hashtable استفاده می شود.

سینتکس متد hashCode()‎ به صورت زیر است:

string.hashCode()‎

در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست.


پارامترهای hashCode()‎

متد hashCode()‎ هیچ پارامتری را نمی گیرد.


مقدار بازگشتی متد hashCode()‎

 • کد هش مربوط به رشته را که مقداری از نوع int است، برمی گرداند

کد هش با استفاده از فرمول محاسبه می شود:

s[0]*31 (n-1) + s[1]*31 (n-2) + ... + s[n-1]

که در آن،

 • s[0]اولین عنصر رشته s است ، s[1]عنصر دوم و غیره است.
 • nطول رشته است

مثال: متد hashCode()‎

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Java";
  String str2 = "Java Programming";
  String str3 = "";

  System.out.println(str1.hashCode()‎); // 2301506
  System.out.println(str2.hashCode()‎); // 1377009627

  // hash code of empty string is 0
  System.out.println(str3.hashCode()‎); // 0

 }
}

توجه : برای اینکه دو رشته برابر باشند، کد هش آنها نیز باید برابر باشد.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*