بکندباز

متد isEmpty()‎ در جاوا

متد isEmpty()‎ بررسی می کند که آیا رشته خالی است یا خیر.

سینتکس متد isEmpty()‎به صورت زیر است:

string.isEmpty()‎

در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست.


پارامترهای isEmpty()‎

متد isEmpty()‎ هیچ پارامتری را نمی گیرد.


مقدار بازگشتی متد isEmpty()‎

 • اگر رشته خالی باشد true را برمی گرداند (یعنی طول رشته 0 باشد)
 • اگر رشته خالی نباشد false را برمی گرداند

مثال: متد isEmpty()‎

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  String str1 = "Java Programming";
  String str2 = "";

  System.out.println(str1.isEmpty()‎); // false
  System.out.println(str2.isEmpty()‎); // true

 }
}

نکته: رشته ای که مقدار دهی اولیه نشده باشد، رشته خالی نیست. اگر از isEmpty()‎ بر روی رشته ای استفاده کنید که مقداردهی اولیه نشده باشد، با خطا مواجه خواهید شد.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*