بکندباز

متد lastIndexOf()‎ در جاوا

متد lastIndexOf()‎ ایندکس آخرین رخداد کاراکتر/زیررشته مشخص شده در رشته را برمی گرداند.

سینتکس متد lastIndexOf()‎

string.lastIndexOf(int ch, int index)

یا

string.lastIndexOf(string str, int index)

پارامترهای lastIndexOf()‎.

برای یافتن آخرین ایندکس یک کاراکتر، lastIndexOf()‎این دو پارامتر را به عنوان آرگومان می گیرد:

 • ch – کاراکتری که آخرین ایندکس آن باید پیدا شود
 • index (اختیاری) – اگر indexارسال شود، کاراکتر ch از ابتدا تا این ایندکس جستجو می شود

برای یافتن آخرین اندیس زیر رشته مشخص شده در رشته، lastIndexOf()‎این دو پارامتر را به عنوان آرگومان می گیرد:

 • str – رشته ای که آخرین ایندکس آن باید پیدا شود
 • index (اختیاری) – اگر indexارسال شود، رشته str از ابتدا تا این ایندکس جستجو می شود

مقدار بازگشتی متد lastIndexOf()‎

 • ایندکس آخرین رخداد کاراکتر/رشته مشخص شده را برمی گرداند
 • اگر کاراکتر/رشته مشخص شده پیدا نشود -1 را برمی گرداند .

مثال 1: متد lastIndexOf()‎

// Java String lastIndexOf()‎ with only one parameter
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  int result;

  // getting index of character 'J'
  result = str1.lastIndexOf('J');
  System.out.println(result); // 6

  // the last occurrence of 'a' is returned
  result = str1.lastIndexOf('a');
  System.out.println(result); // 9

  // character not in the string
  result = str1.lastIndexOf('j');
  System.out.println(result); // -1

  // getting the last occurrence of "ava"
  result = str1.lastIndexOf("ava");
  System.out.println(result); // 7

  // substring not in the string
  result = str1.lastIndexOf("java");
  System.out.println(result); // -1
 }
}

نکته: کاراکتر 'a'چندین بار در "Learn Java"رشته ظاهر می شود. متد lastIndexOf()‎ ایندکس آخرین وقوع 'a'(که 9 است) را برمی گرداند.


مثال 2: lastIndexOf()‎ با پارامتر index

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java programming";
  int result;

  // search from index 0 to 4
  // searches the substring "Learn"
  result = str1.lastIndexOf('r', 4);
  System.out.println(result); // 3

  // search from index 0 to 12
  // searcheses the substring "Learn Java pr"
  result = str1.lastIndexOf('r', 12);
  System.out.println(result); // 12

  // string length is less than 100
  // searches the whole string
  result = str1.lastIndexOf('r', 70);
  System.out.println(result); // 15

  // searches the substring "Learn"
  result = str1.lastIndexOf("Java", 4);
  System.out.println(result); // -1
 }
}

یادداشت:

 • آخرین رخداد 'r'در "Learn Java programming" در ایندکس 15 است. با این حال، str1.lastIndexOf('r', 4) فقط در رشته فرعی "Learn" جستجو می کند . آخرین ایندکس 'r'در "Learn" ایندکس 3 است.
 • str1.lastIndexOf('r', 12) فقط در زیر رشته "Learn Java pr" جستجو می کند. آخرین ایندکس 'r' در "Learn Java pr"در ایندکس 12 است.
 • str1.lastIndexOf("Java", 4) فقط در زیر رشته "Learn" جستجو می کند . از آنجایی که "Java"در "Learn" وجود ندارد، نتیجه -1 است.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*