بکندباز

متد length()‎ در جاوا

در این آموزش با استفاده از مثال هایی با متد length() در جاوا آشنا می شویم.

متد  length() تعداد کاراکترهای یک رشته را برمی گرداند.

مثال

class Main {
 public static void main(String[] args) {
   String str1 = "Java is fun";

  // returns the length of str1
  int length = str1.length();


  System.out.println(str1.length());
 }
}

// Output: 11

سینتکس متد length()

سینتکس متد length() به صورت زیر است:

string.length()

پارامتر های length()

 • متدlength() هیچ آرگومانی نمی گیرد.

مقدار بازگشتی length()

 • متد  length()طول یک رشته داده شده را برمی گرداند.

طول برابر با تعداد کاراکترها (واحد کد) در رشته است.


مثال: متد length() در جاوا

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String str1 = "Java";
    String str2 = "";

    System.out.println(str1.length()); // 4
    System.out.println("Java".length()); // 4

    // length of empty string
    System.out.println(str2.length()); // 0

    // new line is considered a single character
    System.out.println("Java\n".length()); // 5

    System.out.println("Learn Java".length()); // 10
  }
}
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*