بکندباز

متد matches()‎ در جاوا

در این آموزش با کمک مثال هایی با متد matches()‎ آشنا می شویم.

متد matches()‎ بررسی می کند که آیا رشته با عبارت منظم داده شده مطابقت دارد یا خیر.

مثال

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // a regex pattern for
  // four letter string that starts with 'J' and end with 'a'
  String regex = "^J..a$";

  System.out.println("Java".matches(regex));

 }
}

// Output: true

سینتکس matches()‎

سینتکس متد matches()‎ به صورت زیر است:

string.matches(String regex)

در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست.


پارامترهای matches()‎.

متد matches()‎ یک پارامتر واحد می گیرد.

 • regex – یک عبارت منظم

مقدار بازگشتی متد matches()‎

 • اگر regex با رشته مطابقت داشته باشد true برمی گرداند
 • اگر regex با رشته مطابقت نداشته باشد false را برمی گرداند

مثال 1: متد matches()‎

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // a regex pattern for
  // five letter string that starts with 'a' and end with 's'
  String regex = "^a...s$";

  System.out.println("abs".matches(regex)); // false
  System.out.println("alias".matches(regex)); // true
  System.out.println("an abacus".matches(regex)); // false

  System.out.println("abyss".matches(regex)); // true
 }
}

در اینجا "^a...s$" یک regex است که به معنای یک رشته 5 حرفی است که با a شروع می شود و با s تمام.


مثال 2: بررسی اعداد

// check whether a string contains only numbers

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // a search pattern for only numbers
  String regex = "^[0-9]+$";

  System.out.println("123a".matches(regex)); // false
  System.out.println("98416".matches(regex)); // true

  System.out.println("98 41".matches(regex)); // false
 }
}

در اینجا "^[0-9]+$"یک regex است که به معنای فقط ارقام است.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*