بکندباز

متد matches()‎ در جاوا

در این آموزش با کمک مثال هایی با متد matches() آشنا می شویم.

متد matches() بررسی می کند که آیا رشته با عبارت منظم داده شده مطابقت دارد یا خیر.

مثال

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // a regex pattern for
  // four letter string that starts with 'J' and end with 'a'
  String regex = "^J..a$";

  System.out.println("Java".matches(regex));

 }
}

// Output: true

سینتکس matches()

سینتکس متد matches() به صورت زیر است:

string.matches(String regex)

در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست.


پارامترهای matches().

متد matches() یک پارامتر واحد می گیرد.

 • regex – یک عبارت منظم

مقدار بازگشتی متد matches()

 • اگر regex با رشته مطابقت داشته باشد true برمی گرداند
 • اگر regex با رشته مطابقت نداشته باشد false را برمی گرداند

مثال 1: متد matches()

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // a regex pattern for
  // five letter string that starts with 'a' and end with 's'
  String regex = "^a...s$";

  System.out.println("abs".matches(regex)); // false
  System.out.println("alias".matches(regex)); // true
  System.out.println("an abacus".matches(regex)); // false

  System.out.println("abyss".matches(regex)); // true
 }
}

در اینجا "^a...s$" یک regex است که به معنای یک رشته 5 حرفی است که با a شروع می شود و با s تمام.


مثال 2: بررسی اعداد

// check whether a string contains only numbers

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // a search pattern for only numbers
  String regex = "^[0-9]+$";

  System.out.println("123a".matches(regex)); // false
  System.out.println("98416".matches(regex)); // true

  System.out.println("98 41".matches(regex)); // false
 }
}

در اینجا "^[0-9]+$"یک regex است که به معنای فقط ارقام است.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*