بکندباز

متد subSequence()‎ در جاوا

متد subSequence()‎ یک دنباله کاراکتری (قسمتی از یک رشته) را از رشته برمی گرداند.

سینتکس متد subSequence()‎ به صورت زیر است:

string.subSequence(int startIndex, int endIndex)

در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست.


پارامترهای subSequence()‎.

متد subSequence()‎ دو پارامتر دارد.

  • startIndex – ایندکس شروع
  • endIndex – ایندکس پایانی

مقدار بازگشتی subSequence()‎

  • متد subSequence()‎ دنباله ای ار کاراکتر ها که شیئی از کلاس CharSequence است را برمی گرداند .

مثال: متد subSequence()‎

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String str = "Java Programming";

    System.out.println(str.subSequence(3, 8)); // a Pro
  }
}

در این مثال کاراکتر هایی از رشته srt از ایندکس 3  و تا ایندکس 8 را جدا کرده و به عنوان دنباله ای از کاراکترها (همان رشته) در خروجی برمیگرداند.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*