بکندباز

متد substring()‎ در جاوا

در این آموزش با کمک مثال هایی با متد substring()‎ آشنا می شویم.

متد substring()‎ یک زیر رشته را از رشته استخراج کرده و آن را برمی گرداند.

مثال

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "java is fun";

  // extract substring from index 0 to 3
  System.out.println(str1.substring(0, 4));

 }
}

// Output: java

سینتکس متد substring()‎

سینتکس substring()‎روش به صورت زیر است:

string.substring(int startIndex, int endIndex)

اینجا، string یک شی از Stringکلاس است.


پارامترهای substring()‎

متد substring()‎ دو پارامتر دارد.

 • startIndex – ایندکس شروع
 • endIndex (اختیاری) – ایندکس پایانی

مقدار بازگشتی substring()‎

متد substring()‎ یک زیر رشته را از رشته داده شده برمی گرداند .

 • رشته فرعی با کاراکتری که در ایندکس startIndex قرار دارد شروع می شود و به کاراکتری که در ایندکس endIndex - 1 قرار دارد منتهی می شود.
 • اگر endIndex ارسال نشود، رشته فرعی با کاراکتر در ایندکس startIndex مشخص شده شروع می شود و تا انتهای رشته ادامه می یابد.
کار با متد ()substring String جاوا

توجه: در صورتی که ورودی هایی با شرایط زیر به متد ارسال شود، با خطا مواجه خواهید شد.

 • startIndex یا endIndex منفی یا بزرگتر از طول رشته باشد
 • startIndex بزرگتر از endIndex باشد

مثال 1: متد substring()‎ بدون endIndex (ایندکس پایانی)

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "program";

  // from the first character to the end
  System.out.println(str1.substring(0)); // program


  // from the 4th character to the end
  System.out.println(str1.substring(3)); // gram
 }
}

مثال 2: متد substring()‎ با EndIndex (ایندکس پایانی)

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "program";

  // from 1st to the 7th character
  System.out.println(str1.substring(0, 7)); // program

  // from 1st to the 5th character
  System.out.println(str1.substring(0, 5)); // progr


  // from 4th to the 5th character
  System.out.println(str1.substring(3, 5)); // gr
 }
}

اگر می خواهید ایندکس اولین پیدایش زیررشته مشخص شده را در یک رشته مشخص پیدا کنید، از متد indexOf()‎ استفاده کنید.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*