بکندباز

متد toCharArray()‎ در جاوا

متد toCharArray()‎ رشته را به آرایه ای از کاراکتر ها تبدیل می کند و آن را برمی گرداند.

سینتکس متد toCharArray()‎ به صورت زیر است:

string.toCharArray()‎

در اینجا، stringیک شی از Stringکلاس است.


پارامترهای toCharArray()‎.

متد toCharArray()‎ هیچ پارامتری را نمی گیرد.


مقدار بازگشتی toCharArray()‎

 • یک آرایه char برمی گرداند

مثال: متد toCharArray()‎

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str = "Java Programming";

  // creating a char array
  char[] result;

  result = str.toCharArray()‎;
  System.out.println(result); // Java Programming
 }
}

در اینجا، طول آرایه result برابر طول رشته str خواهد بود.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*