بکندباز

متد trim()‎ در جاوا

در این آموزش با استفاده از مثال هایی با متد trim()‎ آشنا می شویم.

متد trim()‎، هر گونه فضای سفید پیشرو (شروع) و انتهایی (پایان) را از رشته مشخص شده حذف می کند.

مثال

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "  Learn Java Programming   ";

  System.out.println(str1.trim()‎);

 }
}

// Output: Learn Java Programming

سینتکس trim()‎

سینتکس متد trim()‎ به صورت زیر است:

string.trim()‎

در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست.


پارامترهای trim()‎.

 • متد trim()‎ هیچ پارامتری را نمی گیرد

مقدار بازگشتی متد trim()‎

 • رشته ای را با حذف کردن فضای خالی ابتدایی و انتهایی برمی گرداند
 • اگر فضای خالی در ابتدا یا انتهای رشته وجود نداشته باشد، رشته اصلی را برمی گرداند

نکته: در برنامه نویسی، فضای سفید به هر کاراکتر یا مجموعه ای از کاراکترها گفته می شود که فضای افقی یا عمودی را نشان می دهند. به عنوان مثال: فاصله، خط جدید \n، برگه \t، برگه عمودی \vو غیره.


مثال: متد trim()‎

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "   Learn  Java Programming ";
  String str2 = "Learn\nJava Programming\n\n  ";

  System.out.println(str1.trim()‎);
  System.out.println(str2.trim()‎);

 }
}

خروجی

Learn Java Programming
Learn
Java Programming

در اینجا، str1.trim()‎ عبارت زیر را بر می گرداند

"Learn  Java Programming"

به طور مشابه، str2.trim()‎ عبارت زیر را بر می گرداند

"Learn\nJava Programming"

همانطور که از مثال بالا می بینید، متد trim()‎ فقط فضای سفید پیشرو و انتهایی را حذف می کند. فضای خالی که در وسط ظاهر می شود را حذف نمی کند.


حذف تمام کاراکترهای فضای خالی

اگر نیاز دارید که تمام کاراکترهای فضای خالی را از یک رشته حذف کنید ، می توانید از متد StringplaceAll()‎ با regex مناسب استفاده کنید.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn\nJava \n\n  ";
  String result;

  // replace all whitespace characters with empty string
  result = str1.replaceAll("\\s", "");

  System.out.println(result);  // LearnJava
 }
}
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*