بکندباز

متد valueOf()‎ در جاوا

در این آموزش با کمک مثال هایی با متد valueOf() آشنا می شویم.

متد valueOf() معادل رشته ای آرگومان ارسال شده را برمی گرداند. (در واقع به نوعی آرگومان ارسال شده را به رشته تبدیل می کند)

مثال

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  double interest = 923.234d;

  // convert double to string
  System.out.println(String.valueOf(interest));

 }
}

// Output: 923.234

سینتکس valueOf()

سینتکس متد valueOf() برای انواع داده های مختلف به صورت زیر است:

String.valueOf(boolean b)
String.valueOf(char c)
String.valueOf(char[] data)
String.valueOf(double d)
String.valueOf(float f)
String.valueOf(int b)
String.valueOf(long l)
String.valueOf(Object o)

در اینجا، valueOf()یک متد استاتیک است. ما متد valueOf() را با استفاده از نام کلاس به این صورت فراخوانی می کنیم:String.valueOf(b);


پارامترهای valueOf().

متد valueOf()یک پارامتر واحد می گیرد.

 • داده هایی که قرار است به رشته تبدیل شوند

مقدار بازگشتی متد valueOf()

 • معادل رشته آرگومان ارسال شده را برمی گرداند

مثال: متد valueOf() برای اعداد

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int a = 5;
  long l = -2343834L;
  float f = 23.4f;
  double d = 923.234d;

  // convert numbers to strings
  System.out.println(String.valueOf(a)); // "5"
  System.out.println(String.valueOf(l)); // "-2343834"
  System.out.println(String.valueOf(f)); // "23.4"

  System.out.println(String.valueOf(d)); // "923.234"
 }
}

مثال 2: تبدیل آرایه char و char به String

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  char c = 'J';
  char ch[] = {'J', 'a', 'v', 'a'};

  // convert char to string
  System.out.println(String.valueOf(c)); // "J"


  // convert char array to string
  System.out.println(String.valueOf(ch)); // "Java"

 }
}

تبدیل زیرآرایه ای از آرایه char به رشته

همچنین می توانید زیرآرایه ای از یک آرایه کاراکتری را به رشته تبدیل کنید. برای این کار از این سینتکس استفاده می کنیم.

valueOf(char[] data, int offset, int length)

در اینجا،

 • داده – آرایه کاراکتر
 • offset – آفست اولیه زیرآرایه
 • count – طول زیرآرایه

مثال 3: آرایه فرعی char به رشته

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  char ch[] = {'p', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'm'};
  int offset = 2;
  int length = 4;
  String result;

  // subarray {'o', 'g', 'r', 'm'} is converted to string
  result = String.valueOf(ch, offset, length);

  System.out.println(result); // "ogrm"
 }
}

مثال 4: تبدیل شیء به رشته

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  ArrayList<String> languages = new ArrayList<String>();
  languages.add("Java");
  languages.add("Python");
  languages.add("Kotlin");

  String result;

  // Output: "[Java, Python, Kotlin]"
  result = String.valueOf(languages);

  System.out.println(result);
 }
}

در اینجا، یک شیء ArrayList ، شیء languages، به رشته تبدیل می شود.


در جاوا متد دیگری به نام وجود دارد copyValueOf()که معادل valueOf() است.

نکته: همچنین می توانید از object.toString() برای تبدیل یک شیء به رشته استفاده کنید.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*