بکندباز

تابع ‎is_int()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا متغیر از نوع عدد صحیح است یا نه:

<?php
$a = 32;
echo "a is " . is_int($a) . "<br>";

$b = 0;
echo "b is "  . is_int($b) . "<br>";

$c = 32.5;
echo "c is " . is_int($c) . "<br>";

$d = "32";
echo "d is " . is_int($d) . "<br>";

$e = true;
echo "e is " . is_int($e) . "<br>";

$f = "null";
echo "f is " .  is_int($f) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎is_int()‎ چک می کند که آیا متغیر از نوع عدد صحیح است یا نه.

این تابع برابر با تابع ‎is_integer()‎ است.

این تابع اگر متغیر عدد صحیح باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

سینتکس

is_int(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎is_int()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*