بکندباز

متد os.getcwd()‎ در پایتون

ماژول OS در پایتون توابعی را برای تعامل با سیستم عامل فراهم می کند. ماژول OS به همراه ماژول های استاندارد پایتون ارائه می شود.

متد os.getcwd()‎ مکان دایرکتوری کاری فعلی (CWD) را به ما می گوید.

سینتکس: os.getcwd()‎

پارامتر: هیچ پارامتری لازم نیست.

مقدار بازگشتی: این متد رشته ای را برمی گرداند که نشان دهنده دایرکتوری فعلی است.

مثال:

استفاده از متد os.getcwd()‎ برای دریافت دایرکتوری کاری فعلی

# Python program to explain os.getcwd()‎ method
		
# importing os module
import os
	
# Get the current working
# directory (CWD)
cwd = os.getcwd()‎
	
# Print the current working
# directory (CWD)
print("Current working directory:", cwd)
خروجی:

Current working directory: C:\Users\Rajnish\AppData\Local\Programs\Python\Python37

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*