بکندباز

متد Kernel()‎ در کتابخانه PIL در پایتون

PIL کتابخانه تصویربرداری پایتون است که قابلیت ویرایش تصویر را در اختیار مفسر پایتون قرار می دهد. ماژول ImageFilter شامل تعاریفی برای مجموعه ای از فیلترهای از پیش تعریف شده است که می تواند با متد Image.filter()  استفاده شود.

PIL.ImageFilter.Kernel() یک هسته کانولوشن ایجاد کنید. نسخه فعلی فقط از هسته های اعداد صحیح و ممیز شناور 3×3 و 5×5 پشتیبانی می کند.

از طریق مثال های زیر می توانید متوجه شوید، کاربرد این متد در چیست و در چه مواقعی باید این فیلتر را برای تصویر خود استفاده کنید.

نحو:

 PIL.ImageFilter.Kernel(size, kernel, scale=None, offset=0)

پارامترها :
size – اندازه هسته، به شکل (عرض، ارتفاع). در نسخه فعلی، باید (3، 3) یا (5، 5) باشد.
kernel – دنباله ای حاوی وزن هسته.
scale – ضریب مقیاس. اگر داده شود، نتیجه برای هر پیکسل بر این مقدار تقسیم می شود. پیش فرض مجموع اوزان هسته است.
offset – افست. اگر داده شود، این مقدار پس از تقسیم بر ضریب مقیاس به نتیجه اضافه می شود.

مقدار بازگشتی : یک تصویر.

تصویر استفاده شده:


# Importing Image and ImageFilter module from PIL package
from PIL import Image, ImageFilter

# creating a image object
im1 = Image.open(r"C:\Users\System-Pc\Desktop\leave.JPG")

# applying the Kernel filter
im2 = im1.filter(ImageFilter.Kernel((3, 3),
	(-1, -1, -1, -1, 9, -1, -1, -1, -1), 1, 0))

im2 = im2.show()				

خروجی:

مثال دیگر: در اینجا مقدار هسته را برای به دست آوردن خروجی تغییر می دهیم، می توانیم پارامترهای دیگر را نیز تغییر دهیم.

# Importing Image and ImageFilter module from PIL package
from PIL import Image, ImageFilter

# Importing Image and ImageFilter module from PIL package
from PIL import Image, ImageFilter

# creating a image object
im1 = Image.open(r"C:\Users\System-Pc\Desktop\leave.JPG")

# applying the Kernel filter
im2 = im1.filter(ImageFilter.Kernel((3, 3),
		(-1, -1, -1, -1, 11, -2, -2, -2, -2), 1, 0))

im2 = im2.show()				

خروجی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*