بکندباز

متد ImageDraw.Draw.text()‎ در کتابخانه PIL در پایتون

PIL کتابخانه تصویربرداری پایتون است که قابلیت ویرایش تصویر را در اختیار مفسر پایتون قرار می دهد. این ماژول ImageDraw گرافیک 2 بعدی ساده را برای اشیاء تصویر ارائه می دهد. شما می توانید از این ماژول برای ایجاد تصاویر جدید، حاشیه نویسی یا روتوش تصاویر موجود، و تولید گرافیک برای استفاده در وب استفاده کنید.

ImageDraw.Draw.text()‎ یک رشته را در موقعیت داده شده رسم می کند.

سینتکس:
ImageDraw.Draw.text(xy, text, fill=None, font=None, anchor=None, spacing=0, align="left")

پارامترها:
xy – موقعیت گوشه سمت چپ بالای متن.
text – متنی که باید ترسیم شود. اگر حاوی هر گونه کاراکتر خط جدید باشد، متن به تابع multiline_text()‎ داده می شود
fill – رنگ برای استفاده برای متن.
font – یک نمونه از کلاس ImageFont.
spacing – اگر متن به multiline_text()‎ انتقال داده شود، تعداد پیکسل‌های بین خطوط
align – اگر متن به multiline_text()‎ انتقال داده شود، مقدار “چپ”، “مرکز” یا “راست” می گیرد

مقدار بازگشتی:
تصویری را با متن برمی گرداند.

تصویر استفاده شده:

کد : با استفاده از ImageDraw.Draw.text()‎ در PIL

# Importing Image and ImageFont, ImageDraw module from PIL package
from PIL import Image, ImageFont, ImageDraw
	
# creating a image object
image = Image.open(r'C:\Users\System-Pc\Desktop\rose.jpg')

draw = ImageDraw.Draw(image)

# specified font size
font = ImageFont.truetype(r'C:\Users\System-Pc\Desktop\arial.ttf', 20)

text = 'LAUGHING IS THE \n BEST MEDICINE'

# drawing text size
draw.text((5, 5), text, font = font, align ="left")

image.show()‎

خروجی:

مثال دیگر: در اینجا ما پارامتر ها را تغییر می دهیم.

تصویر استفاده شده:

کد : با استفاده از ImageDraw.Draw.text()‎ در PIL

# Importing Image and ImageFont, ImageDraw module from PIL package
from PIL import Image, ImageFont, ImageDraw
	
# creating a image object
image = Image.open(r'C:\Users\System-Pc\Desktop\flower.jpg')

draw = ImageDraw.Draw(image)

# specified font size
font = ImageFont.truetype(r'C:\Users\System-Pc\Desktop\arial.ttf', 20)

text = 'LAUGHING IS THE \n BEST MEDICINE'

# drawing text size
draw.text((5, 5), text, fill ="red", font = font, align ="right")

image.show()‎
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*