بکندباز

تابع settimeout در جاوا اسکریپت

تابع setTimeout در جاوا اسکریپت برای تعیین زمان تا اجرای یک تابع مشخص استفاده می‌شود. سینتکس این تابع به صورت زیر است:

setTimeout(function, milliseconds, param1, param2, …)

  • function: تابعی که باید پس از مدت زمان milliseconds اجرا شود.
  • milliseconds: مدت زمان (به میلی‌ثانیه) که باید صبر کند تا تابع اجرا شود.
  • param1, param2, …: پارامترهایی که به تابع ارسال می‌شوند (اختیاری).

مثال:

function myFunction() {
  console.log("Hello, world!");
}

setTimeout(myFunction, 3000);

در این مثال، تابع myFunction پس از 3 ثانیه اجرا می‌شود و پیام "Hello, world!" در کنسول نمایش داده می‌شود.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*