بکندباز

متد substring در جاوا اسکریپت

متد substring در جاوا اسکریپت برای استخراج یک زیررشته از یک رشته اصلی استفاده می‌شود. این متد دو پارامتر را می‌پذیرد: شروع و پایان زیررشته مورد نظر.

نحوه استفاده از متد substring به صورت زیر است:

var str = "Hello World";
var subStr = str.substring(startIndex, endIndex);

در این مثال، متغیر str رشته اصلی است که می‌خواهیم زیررشته‌ای از آن استخراج کنیم. startIndex و endIndex نشان می‌دهند که از کدام حرف شروع و تا کدام حرف پایان زیررشته مورد نظر است.

مقدار subStr حاوی زیررشته استخراج شده از رشته اصلی است.

مثال:

var str = "Hello World";
var subStr = str.substring(0, 5);
console.log(subStr); // خروجی: "Hello"

در این مثال، زیررشته "Hello" از رشته اصلی "Hello World" استخراج شده است.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*