بکندباز

افزودن عنصر جدید به لیست در دیکشنری پایتون

در این مقاله فرض می کنیم یک دیکشنری داریم که مقادیر کلید یا کلید هایی از نوع لیست است و قصد داریم نحوه افزودن عنصر جدید به این لیست ها را در دیکشنری پایتون ببینیم. 

دوره پیشنهادی: دوره مقدماتی آموزش پایتون

روش 1: استفاده از علامت +=

از دستور شرطی برای بررسی کلید استفاده می کنیم و سپس از عملگر += برای اضافه کردن مقادیری به لیست در دیکشنری استفاده می کنیم.

مقاله پیشنهادی: بررسی وجود کلید در دیکشنری در پایتون

Details = {"Destination": "China", 
      "Nstionality": "Italian", "Age": []}
if "Age" in Details:
  Details["Age"] += [20, "Twenty"]
else:
  Details["Age"] = [20, "Twenty"]
print(Details)

خروجی:

{'Destination': 'China', 'Nstionality': 'Italian', 'Age': [20, 'Twenty']}

مثال 2:

Info = {"name": "backendbaz", 
      "tutorials": ['python', 'php']}
if "tutorials" in Info:
  Info["tutorials"] += ['java', "c++", "c#"]
else:
  Info["tutorials"] = ['java', "c++", "c#"]
print(Info)

خروجی:

{'name': 'backendbaz', 'tutorials': ['python', 'php', 'java', 'c++', 'c#']}

روش 2: استفاده از متد append

ابتدا از دستور شرطی برای بررسی کلید استفاده می کنیم و اگر کلید موجود بود با استفاده از متد append مقادیر لیست جدید را به لیست قبلی اضافه می کنیم.

Details = {}
Details["Age"] = [20]
print(Details)
 
if "Age" in Details:
  Details["Age"].append("Twenty")
else:
  Details["Age"] = ["Twenty"]

print(Details)

خروجی:

{'Age': [20]}
{'Age': [20, 'Twenty']}

روش 3: استفاده از متد defaultdict()‎.

در این روش از تابع defaultdict()‎ استفاده می کنیم که بخشی از ماژول collections است. شما باید تابع را از ماژول collections وارد کنید تا در برنامه خود از آن استفاده کنید. و سپس برای اضافه کردن لیست به دیکشنری استفاده کنید. در این روش نیازی نیست که کلید از قبل وجود داشته باشد پس نیازی به دستور شرطی نیست. با این تابع یک دیکشنری پیش‌فرض از لیست ها ایجاد می شود که به سادگی می توانید از تابع append استفاده کرده و مقادیر را به کلید مورد نظر اضافه کنید.

from collections import defaultdict
 
Details = defaultdict(list)
Details["Country"].append("India")
print(Details)

خروجی:

defaultdict(<class 'list'>, {'Country': ['India']})

از آنجایی که append تنها یک پارامتر را می گیرد، برای درج پارامتر دیگر، روش append را تکرار کنید.

from collections import defaultdict
 
Details = defaultdict(list)
Details["Country"].append("India")
Details["Country"].append("Pakistan")
print(Details)

خروجی:

defaultdict(<class 'list'>, {'Country': ['India', 'Pakistan']})

روش 4: استفاده از متد update()‎

ما از متد update()‎ برای افزودن یک لیست جدید به دیکشنری استفاده خواهیم کرد. می توانید از تابع update()‎ برای جاسازی دیکشنری در دیکشنری دیگر استفاده کنید. 

Details = {}
Details["Age"] = []
Details.update({"Age": [18, 20, 25, 29, 30]})
print(Details)

خروجی:

{'Age': [18, 20, 25, 29, 30]}

روش 5: افزودن یک لیست به طور مستقیم به دیکشنری

شما می توانید با استفاده از تابع dict()‎ یک لیست را به مقدار یک کلید در دیکشنری پایتون تبدیل کنید.

Values = [18, 20, 25, 29, 30]
Details = dict({"Age": Values})
print(Details)

خروجی:

{'Age': [18, 20, 25, 29, 30]}
برچسب‌ها:
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*