آموزش C#

متد های کلاس Math در سی شارپ

لیست متد های کلاس Math در سی شارپ Abs: مقدار مطلق یک عدد را برمی‌گرداند. Acos: معکوس کسینوس یک عدد را برمی‌گرداند. Asin: معکوس سینوس یک عدد را برمی‌گرداند. Atan: معکوس تانژانت یک عدد را برمی‌گرداند. Atan2: معکوس تانژانت دو […]

متد Math.Sqrt در سی شارپ

Math.Sqrt یکی از توابع پایه کلاس Math در سی شارپ است که برای محاسبه‌ی ریشه‌ی مربعی یک عدد از ورودی نوع double استفاده می‌شود. سینتکس این تابع به شکل زیر است: public static double Sqrt(double d); در اینجا، d عددی […]

متد Math.Round در سی شارپ

Math.Round یکی از توابع پایه کلاس Math در سی شارپ است که برای گرد کردن یک عدد با تعداد اعشار دلخواه استفاده می‌شود. سینتکس این تابع به شکل زیر می‌باشد: public static double Round(double d, int decimals = 0, MidpointRounding […]

متد Math.Pow در سی شارپ

Math.Pow از جمله توابع پایه کلاس Math در سی شارپ است که برای محاسبه توان یک عدد از دو عدد ورودی استفاده می‌شود. سینتکس این تابع به شکل زیر می‌باشد: public static double Pow(double x, double y); در اینجا، x […]