بکندباز

متد های کلاس Math در سی شارپ

لیست متد های کلاس Math در سی شارپ

 • Abs: مقدار مطلق یک عدد را برمی‌گرداند.
 • Acos: معکوس کسینوس یک عدد را برمی‌گرداند.
 • Asin: معکوس سینوس یک عدد را برمی‌گرداند.
 • Atan: معکوس تانژانت یک عدد را برمی‌گرداند.
 • Atan2: معکوس تانژانت دو عدد را برمی‌گرداند.
 • BigMul: حاصل ضرب دو عدد را بدون از دست دادن پیش‌زمینه برمی‌گرداند.
 • Ceiling: کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی عدد ورودی را برمی‌گرداند.
 • Cos: کسینوس یک عدد را برمی‌گرداند.
 • Cosh: کسینوس هایپربولیک یک عدد را برمی‌گرداند.
 • DivRem: حاصل تقسیم و باقیمانده دو عدد را برمی‌گرداند.
 • Exp: عدد e به توان عدد ورودی را برمی‌گرداند.
 • Floor: بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی عدد ورودی را برمی‌گرداند.
 • IEEERemainder: باقیمانده از تقسیم دو عدد را برمی‌گرداند.
 • Log: لگاریتم عدد ورودی با پایه e را برمی‌گرداند.
 • Log10: لگاریتم عدد ورودی با پایه 10 را برمی‌گرداند.
 • Max: بزرگترین عدد از دو عدد را برمی‌گرداند.
 • Min: کوچکترین عدد از دو عدد را برمی‌گرداند.
 • Pow: عدد اول را به توان عدد دوم می‌رساند.
 • Round: یک عدد را با تعداد اعشار دلخواه گرد می‌کند.
 • Sign: علامت یک عدد را برمی‌گرداند.
 • Sin: سینوس یک عدد را برمی‌گرداند.
 • Sinh: سینوس هایپربولیک یک عدد را برمی‌گرداند.
 • Sqrt: ریشه‌ی مربعی یک عدد را برمی‌گرداند.
 • Tan: تانژانت یک عدد را برمی‌گرداند.
 • Tanh: تانژانت هایپربولیک یک عدد را برمی‌گرداند.
 • Truncate: بخش صحیح عدد ورودی را را بدون گرد کردن برمی‌گرداند.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*