بکندباز

متد Math.Round در سی شارپ

Math.Round یکی از توابع پایه کلاس Math در سی شارپ است که برای گرد کردن یک عدد با تعداد اعشار دلخواه استفاده می‌شود. سینتکس این تابع به شکل زیر می‌باشد:

public static double Round(double d, int decimals = 0, MidpointRounding mode = MidpointRounding.ToEven);

در اینجا، d عددی است که باید گرد کنیم، decimals تعداد اعشار را مشخص می‌کند و mode نحوه گرد کردن را تعیین می‌کند.

نحوه استفاده از Math.Round

برای استفاده از تابع Math.Round، ابتدا باید کلاس Math را به پروژه خود اضافه کنید. به این صورت که در بخش بالای کد خود، دستور using System.Math; یا using System; را اضافه کنید.

در ادامه می‌توانید با فراخوانی تابع Math.Round، یک عدد را گرد کنید. به عنوان مثال، برای گرد کردن عدد 3.1415 به 2 رقم اعشار، کد زیر را می‌توانید استفاده کنید:

double roundedNum = Math.Round(3.1415, 2);

در اینجا، عدد 3.1415 با توجه به تعداد اعشار مورد نظر، یعنی 2، گرد شده و در متغیر roundedNum ذخیره می‌شود.

نکات مهم در استفاده از Math.Round

  • پارامتر decimals در تابع Math.Round اختیاری می‌باشد و اگر آن را مشخص نکنید، عدد به صورت پیش‌فرض به عدد صحیح گرد می‌شود.
  • تپارامتر mode نیز اختیاری می‌باشد و می‌توانید نوع گرد کردن را با استفاده از این پارامتر مشخص کنید. به عنوان مثال، در صورتی که mode را برابر MidpointRounding.AwayFromZero قرار دهید، عدد به سمت بالا یا پایین گرد می‌شود.
  • تتابع Math.Round نتیجه‌ی گرد کردن را به صورت عدد اعشاری باز می‌گرداند، بنابراین باید نوع متغیری که برای ذخیره‌ی نتیجه استفاده می‌کنید، از نوع double یا float باشد.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*