بکندباز

تابع ‎abs()‎‎ در ‎C++‎

قدر مطلق پارامترn را محاسبه می کند. ( /n/)

در ++c، این تابع درهدر<cmath> برای انواع ممیز شناور ( cmath absرا ببینید)، در هدر<complex> برای اعداد مختلط (complex absرا ببینید) و در هدر <valarray>برایvalarrays تعریف شده است. (valarray abs را ببینید)

/* abs example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <stdlib.h>/* abs */

int main ()
{
int n,m;
n=abs(23);
m=abs(-11);
printf ("n=%dn",n);
printf ("m=%dn",m);
return 0;
}

پارامتر های ورودی

n
عدد صحیح

مقدار خروجی

قدر مطلق n


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*