بکندباز

دیکشنری در پایتون

دیکشنری در پایتون مجموعه ای از “کلید و مقدار” هایی است که برای ذخیره مقادیر داده مانند یک نقشه استفاده می شود، بر خلاف انواع داده های دیگر که فقط یک مقدار را به عنوان عنصر نگه می دارند.

نمونه ای از دیکشنری در پایتون

دیکشنری دارای جفت کلید:مقدار است. Key-Value برای بهینه سازی بیشتر در دیکشنری ارائه شده است.

Dict = {1: 'Hello', 2: 'dear', 3: 'friend'}
print(Dict)

خروجی:

{1: 'Hello', 2: 'dear', 3: 'friend'}

ایجاد دیکشنری

در پایتون ، یک دیکشنری را می توان با قرار دادن دنباله ای از عناصر درون آکولاد {} ، که با کاما از هم جدا شده اند، ایجاد کرد. دیکشنری دارای جفت مقادیر است که یکی کلید و دیگری مقدار است، جفت متناظر کلید: مقدار. مقادیر در یک دیکشنری می توانند از هر نوع داده ای باشند و می توانند تکرار شوند، در حالی که کلیدها نمی توانند تکرار شوند و باید تغییر ناپذیر باشند.

توجه – کلیدهای دیکشنری به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند، کلید های با نام یکسان اما حروف بزرگ یا کوچک متفاوت، دو کلید جداگانه به حساب می آیند.

# Creating a Dictionary
# with Integer Keys
Dict = {1: 'Back', 2: 'End', 3: 'Baz'}
print("\nDictionary with the use of Integer Keys: ")
print(Dict)

# Creating a Dictionary
# with Mixed keys
Dict = {'Name': 'Backendbaz', 1: [1, 2, 3, 4]}
print("\nDictionary with the use of Mixed Keys: ")
print(Dict)

خروجی:

Dictionary with the use of Integer Keys: 
{1: 'Back', 2: 'End', 3: 'Baz'}
Dictionary with the use of Mixed Keys: 
{'Name': 'Backendbaz', 1: [1, 2, 3, 4]}

دیکشنری همچنین می تواند توسط تابع داخلی dict()‎ ایجاد شود. یک دیکشنری خالی را می توان تنها با قرار دادن آکولاد {} ایجاد کرد.

# Creating an empty Dictionary
Dict = {}
print("Empty Dictionary: ")
print(Dict)

# Creating a Dictionary
# with dict()‎ method
Dict = dict({1: 'Back', 2: 'End', 3: 'Baz'})
print("\nDictionary with the use of dict()‎: ")
print(Dict)

# Creating a Dictionary
# with each item as a Pair
Dict = dict([(1, 'Back'), (2, 'End')])
print("\nDictionary with each item as a pair: ")
print(Dict)

خروجی:

Empty Dictionary: 
{}
Dictionary with the use of dict()‎: 
{1: 'Back', 2: 'End', 3: 'Baz'}
Dictionary with each item as a pair: 
{1: 'Back', 2: 'End'}

دیکشنری تودرتو

# Creating a Nested Dictionary
# as shown in the below image
Dict = {1: 'Back', 2: 'End',
		3: {'A': 'Welcome', 'B': 'My', 'C': 'Friend'}}

print(Dict)

خروجی:

{1: 'Back', 2: 'End', 3: {'A': 'Welcome', 'B': 'My', 'C': 'Friend'}}

افزودن عناصر به دیکشنری

اضافه کردن عناصر را می توان به روش های مختلف انجام داد. یک مقدار را می توان با تعریف مقدار به همراه کلید به عنوان مثال Dict[Key] = ‘Value’ به دیکشنری اضافه کرد. به روز رسانی یک مقدار موجود در دیکشنری را می توان با استفاده از متد داخلی ()update انجام داد. مقادیر کلید تودرتو را نیز می توان به دیکشنری موجود اضافه کرد.

نکته- در حین افزودن یک مقدار، اگر کلید-مقدار از قبل وجود داشته باشد، مقدار به روز می شود در غیر این صورت یک کلید جدید با مقدار به دیکشنری اضافه می شود.

# Creating an empty Dictionary
Dict = {}
print("Empty Dictionary: ")
print(Dict)

# Adding elements one at a time
Dict[0] = 'BackEnd'
Dict[2] = 'Baz'
Dict[3] = 1
print("\nDictionary after adding 3 elements: ")
print(Dict)

# Adding set of values
# to a single Key
Dict['Value_set'] = 2, 3, 4
print("\nDictionary after adding 3 elements: ")
print(Dict)

# Updating existing Key's Value
Dict[2] = 'Welcome'
print("\nUpdated key value: ")
print(Dict)

# Adding Nested Key value to Dictionary
Dict[5] = {'Nested': {'1': 'Life', '2': 'Backend'}}
print("\nAdding a Nested Key: ")
print(Dict)

خروجی:

Empty Dictionary: 
{}
Dictionary after adding 3 elements: 
{0: 'BackEnd', 2: 'Baz', 3: 1}
Dictionary after adding 3 elements: 
{0: 'BackEnd', 2: 'Baz', 3: 1, 'Value_set': (2, 3, 4)}
Updated key value: 
{0: 'BackEnd', 2: 'Welcome', 3: 1, 'Value_set': (2, 3, 4)}
Adding a Nested Key: 
{0: 'BackEnd', 2: 'Welcome', 3: 1, 'Value_set': (2, 3, 4), 5: 
{'Nested': {'1': 'Life', '2': 'Backend'}}}

دسترسی به عناصر یک دیکشنری

برای دسترسی به موارد یک دیکشنری به نام کلید آن مراجعه کنید. کلید را می توان در داخل براکت های مربع استفاده کرد.

# Python program to demonstrate
# accessing a element from a Dictionary

# Creating a Dictionary
Dict = {1: 'Back', 'name': 'End', 3: 'Baz'}

# accessing a element using key
print("Accessing a element using key:")
print(Dict['name'])

# accessing a element using key
print("Accessing a element using key:")
print(Dict[1])

خروجی:

Accessing a element using key:
End
Accessing a element using key:
Back

همچنین متدی به نام get()‎ وجود دارد که به دسترسی به عنصر از دیکشنری نیز کمک می کند. این متد کلید را به عنوان آرگومان می پذیرد و مقدار را برمی گرداند.

# Creating a Dictionary
Dict = {1: 'Back', 'name': 'End', 3: 'Baz'}

# accessing a element using get()‎
# method
print("Accessing a element using get:")
print(Dict.get(3))

خروجی:

Accessing a element using get:
Baz

دسترسی به عنصری از دیکشنری تودرتو

برای دسترسی به مقدار هر کلید در دیکشنری تودرتو، از نحو نمایه سازی [] استفاده کنید.

# Creating a Dictionary
Dict = {'Dict1': {1: 'Back'},
		'Dict2': {'Name': 'End'}}

# Accessing element using key
print(Dict['Dict1'])
print(Dict['Dict1'][1])
print(Dict['Dict2']['Name'])

خروجی:

{1: 'Back'}
Back
End

لیست کامل متد های دیکشنری

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*