بکندباز

تابع ‎output_add_rewrite_var()‎ در PHP

مثال

افزودن متغیر ها به URL ها در خروجی:

<?php
// Make the URL rewriter affect <a href> and <form> tags
ini_set('url_rewriter.tags','a=href,form=');

// Add a variable
output_add_rewrite_var('var', 'value');

// Output a link and a form
echo '<a href="">This link's URL will have a variable</a>';
echo '<form>';
echo '<p>This form will have a hidden input</p>';
echo '<input type="text" name="hello">';
echo '</form>';
?>

توضیحات

تابع ‎output_add_rewrite_var()‎ یک متغیر را به URL های موجود در تگ های HTML و input های نوع hidden در فرم اضافه می کند.

سینتکس

output_add_rewrite_var(name, value);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
nameنام متغیر
valueمقدار متغیر
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0