بکندباز

برعکس کردن یک رشته در زبان های مختلف (پایتون، C++ و …)

در زیر، کد مربوط به برعکس کردن یک رشته در زبان های مختلف آورده شده است. بعضی از زبان ها سینتکس های ساده ای برای اینکار دارند و برخی دیگر باید با حلقه ها و روش های دیگر ساخته شوند.

C++:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()‎ {
 string str = "hello world";
 string reversed;
 for(int i = str.length()‎-1; i>=0; i--) {
  reversed += str[i];
 }
 cout << reversed << endl;
 return 0;
}

C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()‎ {
 char str[] = "hello world";
 int len = strlen(str);
 for (int i = 0; i < len / 2; i++) {
  char temp = str[i];
  str[i] = str[len - i - 1];
  str[len - i - 1] = temp;
 }
 printf("%s\n", str);
 return 0;
}

C#:

using System;

class Program {
 static void Main(string[] args) {
  string str = "hello world";
  char[] chars = str.ToCharArray()‎;
  Array.Reverse(chars);
  string reversed = new string(chars);
  Console.WriteLine(reversed);
 }
}

PHP:

$str = "hello world";
$reversed = strrev($str);
echo $reversed . "\n";

Python:

str = "hello world"
reversed = str[::-1]
print(reversed)

Java:

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str = "hello world";
  StringBuilder sb = new StringBuilder(str);
  String reversed = sb.reverse()‎.toString()‎;
  System.out.println(reversed);
 }
}

JavaScript:

let str = "hello world";
let reversed = str.split("").reverse()‎.join("");
console.log(reversed);

Go:

package main

import "fmt"

func main()‎ {
 str := "hello world"
 reversed := ""
 for i := len(str) - 1; i >= 0; i-- {
  reversed += string(str[i])
 }
 fmt.Println(reversed)
}

Kotlin:

fun main()‎ {
 val str = "hello world"
 val reversed = str.reversed()‎
 println(reversed)
}

Swift:

let str = "hello world"
let reversed = String(str.reversed()‎)
print(reversed)

Rust

fn main()‎ {
  let s = "hello world";
  let reversed = s.chars()‎.rev()‎.collect()‎;
  println!("{}", reversed);
}
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*