بکندباز

تبدیل یک آرایه انجمنی یک بعدی به چندین زیر آرایه انجمنی

هدف این است که چنین تبدیلی داشته باشیم:

     

 

کد php:

<?php

$newData = [];
for($i=0; $i < count(array_values($data)[0])); $i++) {
    $newData[] = array_combine(array_keys($data), array_values(array_column($data, $i)));
}
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*