regex

کد regex: استخراج تمام تصاویر از یک کد html

آدرس تصویر درون ویژگی src از تگ img قرار می گیرد. پس از کد زیر برای اینکار استفاده می کنیم. src="([^\"]+)"

کد regex: استخراج تمام URL های درون یک کد html

url های درون یک کد html درون تگ های a و درون ویژگی href این تگ ها قرار می گیرد. یعنی تمام متن هایی که بین دو علامت ” بعد از کلمه href قرار می گیرند باید استخراج شوند: href="([^\"]*)" […]

کد regex: اعتبار سنجی ایمیل

ایمیل از دو بخش تقسیم می شود. نام شخصی ایمیل و دامنه ایمیل که با یک علامت @ از هم جدا می شوند. در نتیجه به عنوان اولین قانون باید حتماً و فقط یک علامت @ داشته باشد که بین […]

کد regex:شماره موبایل

می خواهیم شماره موبایلی که از کاربر خواسته ایم را اعتبار سنجی کنیم. قوانین زیر را برای یک شماره موبایل که می تواند ثابت، ایرانسل یا همراه اول باشد بررسی می کنیم. قوانین: شماره موبایل عددی است با 09 شروع […]