بکندباز

تابع ‎log2()‎‎ در ‎C++‎

لگاریتم باینری (مبنای2) x را برمیگرداند.
/* log2 example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* log2 */

int main ()
{
double param, result;
param = 1024.0;
result = log2 (param);
printf ("log2 (%f) = %f.n", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که لگاریتم آن محاسبه شده است.
اگر آرگومان منفی باشد خطای دامنه رخ می دهد.

مقدار خروجی

لگاریتم باینری  log2x 😡

اگر x منفی باشد باعث خطای دامنه می شود.

اگر x صفر باشد ممکن است منجر به خطای pole شود. (بسته به پیاده سازی کتابخانه)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*