بکندباز

تابع ‎isless()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا x کوچکتراز y است یا خیر
اگر یک یا هر دو آرگومان NaN باشد، تابع false را برمی‌گرداند، اما هیچ هشدار FE_INVALID صادر نمی‌شود (توجه داشته باشید که ممکن است عبارت x<y  چنین هشداری را در این مورد ایجاد کند).
/* isless example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* isless, log */

int main ()
{
double result;
result = log (10.0);
if (isless(result,0.0))
printf ("log(10.0) is negative");
else
printf ("log(10.0) is not negative");
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x, y
مقادیری که می خواهیم مقایسه شوند

مقدار خروجی

همانند (x)<(y) اگر x کوچکتر از y باشد مقدار 1 (شرط درست) و در غیر این صورت مقدار 0 را بر می گرداند (شرط نادرست).


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*