بکندباز

تابع ‎islessequal()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا x کوچکتر یا مساوی y است یا خیر

اگر یک یا هر دو آرگومان NaN باشد، تابع false را برمی‌گرداند، اما هیچ هشدار FE_INVALID صادر نمی‌شود (توجه داشته باشید که ممکن است عبارت x<=y  چنین هشداری را در این مورد ایجاد کند).

/* islessequal example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* islessequal, log */

int main ()
{
double result;
result = log (10.0);
if (islessequal(result,0.0))
printf ("log(10.0) is not positive");
else
printf ("log(10.0) is positive");
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x, y
مقادیری که می خواهیم مقایسه شوند

مقدار خروجی

همانند (x)<=(y) اگر x کوچکتر یا مساوی y باشد مقدار 1 (شرط درست) و در غیر این صورت مقدار 0 را بر می گرداند (شرط نادرست).


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*