بکندباز

تابع ‎logb()‎‎ در ‎C++‎

لگاریتم |x| را با استفاده از FLT_RADIX به عنوان پایه لگاریتم بر می گرداند.در اکثر پلتفرم ها FLT_RADIX برابر 2 است و بنابراین این تابع برای مقادیر مثبت معادل با log2 است.

/* logb example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* logb */

int main ()
{
double param, result;
param = 1024.0;
result = logb (param);
printf ("logb (%f) = %f.n", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که لگاریتم آن محاسبه شده است.

مقدار خروجی

لگاریتم پایه FLT_RADIX x

اگر x صفر باشد ممکن است یک خطای دامنه یا خطای pole (یا بدون خطا، بسته به پیاده سازی کتابخانه) اتفاق بیفتد.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*