بکندباز

تفاوت بین json.dump()‎ و json.dumps()‎ در پایتون

JSON یک فرمت داده سبک وزن برای تبادل داده است که می تواند به راحتی توسط انسان خوانده و نوشته شود، به راحتی توسط ماشین ها تجزیه و تولید شود. json یک قالب متن کاملاً مستقل از زبان است. برای کار با داده های JSON، پایتون یک پکیج داخلی به نام json دارد.

json.dumps()‎

متد json.dumps()‎ می تواند یک شی پایتون را به یک رشته JSON تبدیل کند.

سینتکس

json.dumps(dict, indent) 

  • dictionary – نام دیکشنری که باید به شی JSON تبدیل شود.
  • intent – تعداد واحدهای تورفتگی را مشخص می کند

اشیاء پایتون و تبدیل معادل آنها به JSON:

# Python program to convert
# Python to JSON
import json
	
# Data to be written
dictionary ={
"id": "04",
"name": "sunil",
"department": "HR"
}
	
# Serializing json
json_object = json.dumps(dictionary, indent = 4)
print(json_object)

خروجی:

{
    "department": "HR",
    "id": "04",
    "name": "sunil"
}

اشیاء پایتون و تبدیل معادل آنها به JSON:

Python معادل آن در JSON
dict object
list, tuple array
str string
int, float number
True true
False false
None null

json.dump()‎

روش json.dump()‎ می تواند برای نوشتن در فایل JSON استفاده شود.

json.dump(dict, file_pointer) 

  • dictionary – نام دیکشنری که باید به شی JSON تبدیل شود.
  • file_pointer – نشانگر فایل باز شده در حالت نوشتن یا الحاق.
# Python program to write JSON
# to a file


import json

# Data to be written
dictionary ={
	"name" : "sathiyajith",
	"rollno" : 56,
	"cgpa" : 8.6,
	"phonenumber" : "9976770500"
}

with open("sample.json", "w") as outfile:
	json.dump(dictionary, outfile)

خروجی: python-json-write-to-file

اجازه دهید تفاوت ها را به صورت جدولی ببینیم:

json.dump()‎  json.dumps()‎
1. متد json.dump()‎ برای نوشتن یک شیء پایتون به عنوان داده JSON در یک فایل استفاده می شود. متد json.dumps () برای تبدیل یک شیء پایتون به رشته فرمت‌شده JSON استفاده می‌شود.
2. سینتکس:

json.dump(obj, fp, *, skipkeys=False, ensure_ascii=True, check_circular=True, allow_nan=True, cls=None, indent=None, separators=None, default=None, sort_keys=False, **kw)

سینتکس:

json.dumps(obj, *, skipkeys=False, ensure_ascii=True, check_circular=True, allow_nan=True, cls=None, indent=None, separators=None, default=None, sort_keys=False, **kw)

3. برای انجام رمزگذاری فشرده برای صرفه جویی در فضای فایل استفاده می شود 7 پارامتر می گیرد.
4. برای رد کردن انواع غیر پایه در هنگام رمزگذاری JSON استفاده می شود می توان با لیست ها از آن استفاده کرد.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*