بکندباز

متد BoxBlur()‎ در کتابخانه PIL در پایتون

PIL کتابخانه تصویربرداری پایتون است که قابلیت ویرایش تصویر را در اختیار مفسر پایتون قرار می دهد. ماژول ImageFilter شامل تعاریفی برای مجموعه ای از فیلترهای از پیش تعریف شده است که می تواند با متد Image.filter()‎ استفاده شود.
متد PIL.ImageFilter.BoxBlur()‎ تصویر را تار می کند. این تار کردن با تنظیم مقدار هر پیکسل بر روی مقدار میانگین پیکسل ها در یک کادر مربع که شعاع پیکسل ها را در هر جهت گسترش می دهد. از مقدار اعشاری برای شعاع با اندازه دلخواه نیز پیشتبانی می کند.
سینتکس:

PIL.ImageFilter.BoxBlur(radius)

پارامترها:

radius: اندازه جعبه در یک جهت. اگر برابر با 0 باشد، تصویر تار نمی شود. شعاع 1 در هر جهت 1 پیکسل می گیرد، یعنی در کل 9 پیکسل.

تصویر استفاده شده:

# Importing Image and ImageFilter module from PIL package
from PIL import Image, ImageFilter
	
# creating a image object
im1 = Image.open(r"C:\Users\sadow984\Desktop\download2.JPG")
	
# applying the boxblur method
im2 = im1.filter(ImageFilter.BoxBlur(0))
	
im2.show()‎

خروجی:

# Importing Image and ImageFilter module from PIL package
from PIL import Image, ImageFilter
	
# creating a image object
im1 = Image.open(r"C:\Users\sadow984\Desktop\download2.JPG")
	
# applying the boxblur method
im2 = im1.filter(ImageFilter.BoxBlur(2))
	
im2.show()‎

خروجی:

# Importing Image and ImageFilter module from PIL package
from PIL import Image, ImageFilter
	
# creating a image object
im1 = Image.open(r"C:\Users\sadow984\Desktop\download2.JPG")
	
# applying the boxblur method
im2 = im1.filter(ImageFilter.BoxBlur(8))
	
im2.show()‎

خروجی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*