بکندباز

متد Image.crop()‎ در کتابخانه PIL در پایتون

PIL کتابخانه تصویربرداری پایتون است که قابلیت ویرایش تصویر را در اختیار مفسر پایتون قرار می دهد. متد PIL.Image.crop()‎ برای برش یک قسمت مستطیلی از هر تصویر استفاده می شود.

سینتکس:

PIL.Image.crop(box = None)

پارامترها: 
box – یک تاپل 4 تایی که مختصات پیکسل چپ، بالا، راست و پایین را مشخص می کند.

نوع داده بازگشتی: Image
مقدار بازگشتی: یک شیء  تصویری .

 

کد شماره 1:

# Importing Image class from PIL module
from PIL import Image

# Opens a image in RGB mode
im = Image.open(r"C:\Users\Admin\Pictures\geeks.png")

# Size of the image in pixels (size of original image)
# (This is not mandatory)
width, height = im.size

# Setting the points for cropped image
left = 5
top = height / 4
right = 164
bottom = 3 * height / 4

# Cropped image of above dimension
# (It will not change original image)
im1 = im.crop((left, top, right, bottom))

# Shows the image in image viewer
im1.show()‎

تصویر اصلی

خروجی:

کد شماره 2:

# Importing Image class from PIL module
from PIL import Image

# Opens a image in RGB mode
im = Image.open(r"C:\Users\Admin\Pictures\network.png")

# Setting the points for cropped image
left = 155
top = 65
right = 360
bottom = 270

# Cropped image of above dimension
# (It will not change original image)
im1 = im.crop((left, top, right, bottom))

# Shows the image in image viewer
im1.show()‎

 

تصویر اصلی:

خروجی:

 

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*